STUDIA DUALNE "Ocena Technologii Medycznych

REKRUTACJA  2019/2020       

Harmonogram rekrutacji

>>>   https://rekrutacja-info.wum.edu.pl/sites/rekrutacja-info.wum.edu.pl/files/harmonogram_stacj_ii_duo_otm_19.pdf

Harmonogram jest także dostępny do pobrania w formacie pdf u dołu strony

Program studiów

>>>  u dołu strony

Umowa studenta

>>>  Uprzejmie prosimy także o zapoznanie się z wzorem umowy: "Umowa o zasadach finansowania opłat za studia realizowane w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Program UE Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020",  dostępnej u dołu strony. 

 

POSZERZANIE MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY WUM ORAZ UTWORZENIE INNOWACYJNEGO KIERUNKU STUDIÓW NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM

 W latach 2016-2018 WUM uczestniczył w koordynowanym przez Hacettepe University (Ankara, Turcja) międzynarodowym projekcie JoC HTA, mającym na celu przygotowanie curriculum 2-letnich studiów magisterskich z zakresu HTA w języku angielskim, prowadzonych w ramach  Programu Erasmus+. Partnerami projektu oprócz WUM były następujące uczelnie: Hacettepe University, Ankara, Turcja; University of Liverpool, Liverpool, UK; Eötvös Loránd University, Budapeszt, Węgry; Medical University of Sofia, Sofia, Bułgaria  oraz University of Athens, Ateny, Grecja. W ramach kontynuacji działań JoC HTA w 2019 roku planowane jest złożenie wniosku o uruchomienie programu stypendialnego w ramach  projektu „Joint Curriculum MSc of Health Technology Assessment”, finansowanego ze środków Programu  Erasmus, z którego beneficjenci będą pokrywali m.in.  koszty czesnego na odpłatnych angielskojęzycznych studiach magisterskich HTA.

Ze względu na skomplikowaną sytuację polityczną i gospodarczą w Turcji,  Hacettepe University wycofał się z roli lidera powstającego projektu „Joint Curriculum MSc of Health Technology Assessment”, funkcję tę przejął Warszawski Uniwersytet Medyczny, koordynując działania mające na celu przygotowanie do 2019 roku wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+.

W ramach przygotowań do współpracy międzynarodowej na Wydziale Farmaceutycznym WUM rozpoczęto prace nad uruchomieniem innowacyjnego kierunku studiów: DUO OTM – dualne uzupełniające studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych. Nowy kierunek będzie bezpłatny, prowadzony w języku polskim i będzie tworzył podstawę do budowy międzynarodowego kierunku w ramach Programu Erasmus+.  Przedsięwzięcie jest możliwe dzięki dofinansowaniu ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Projekt kierunku studiów brał udział w konkursie ogłoszonym przez NCBiR, w którym został bardzo wysoko oceniony. Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła 84 wnioski, z czego 69 wniosków uzyskało ocenę pozytywną, 15 wniosków uzyskało ocenę negatywną. Projekt WUM dotyczący uruchomienia uzupełniających dualnych studiów magisterskich o profilu praktycznym "Ocena Technologii Medycznych" znalazł się na 19 pozycji listy rankingowej  wniosków ocenionych pozytywnie, otrzymując 95 punktów, natomiast pod względem wysokości uzyskanego dofinansowania znalazł się na 16 pozycji. Wnioskodawcami pozytywnie ocenionych projektów są głównie uczelnie techniczne i ekonomiczne, WUM jest jedyną uczelnią medyczną, która otrzymała dofinansowanie w ramach programu. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. n. o zdr. Tomasz Hermanowski kierownik Zakładu Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego. Poniżej znajduje się link do strony NCBiR zawierającej wyniki oceny merytorycznej konkursu na Studia dualne.

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj/duo_18/lista_rankingowa_duo_18.pdf

Ocena technologii medycznych (Health Technology Assessment, HTA), wg międzynarodowo uznanego słownika HTA Glossary, polega na ewaluacji cech i efektów technologii medycznych,  bazującej na przeglądzie systematycznym, odnoszącej się zarówno do ich efektów bezpośrednich i zamierzonych, jak i pośrednich bądź niezamierzonych; jej celem jest dostarczanie informacji do podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących wykorzystania i finansowania technologii medycznych. HTA jest prowadzona przez grupy interdyscyplinarne, w skład których wchodzą lekarze, farmaceuci, ekonomiści, statystycy oraz osoby działające w obszarze marketingu i innowacji. Metodologia HTA jest obowiązkowo stosowana w Polsce przy podejmowaniu decyzji refundacyjnych, z tego powodu powinny ją znać osoby podejmujące te decyzje w Ministerstwie Zdrowia (MZ) i Narodowym Funduszu Zdrowia, pracownicy AOTMiT, ubiegający się o refundację przedstawiciele firm farmaceutycznych oraz analitycy firm wytwarzających analizy HTA.

WUM jest jedyną uczelnią medyczną, która będzie posiadała w swojej ofercie program kształcący studentów w zakresie Oceny Technologii Medycznych (HTA, Health Technology Assesment) zakładający nauczanie przemienne na uczelni i u pracodawcy (w ramach praktyk i staży). Dzięki temu przyszli studenci oprócz wiedzy teoretycznej będą mogli nabyć umiejętności praktyczne poprzez wykonywanie konkretnych zadań w miejscu pracy. Nowy kierunek odpowiada na rosnące potrzeby instytucji państwowych

i prywatnych związane z zarządzaniem systemem opieki zdrowotnej.

Realizacja projektu rozpoczyna się w październiku 2018 r. W pierwszym okresie finansowanie będzie przeznaczone na przygotowanie szczegółowego planu studiów, rozpowszechnienie informacji

o nowym kierunku i rekrutację studentów, natomiast w październiku 2019 r. będzie miała miejsce inauguracja I roku studiów “DUO OTM – dualne uzupełniające studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych”. Zapraszamy osoby zainteresowane do współpracy w ramach projektów.

Kontakt: ul. Żwirki i Wigury 81 Zjam pok. 59 (siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia i Zakładu Prawa Farmaceutycznego i Farmakoekonomiki) tel. 22 57 20 855 duo-otm@wum.edu.pl

 STUDIA DUALNE "Ocena Technologii Medycznych"

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że w dniu 19 czerwca 2018 r.  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało oceny merytoryczne wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na "Studia dualne", dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych. Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła 84 wnioski o przyznanie dofinansowania, z czego 69 wniosków uzyskało ocenę pozytywną, 15 wniosków uzyskało ocenę negatywną. Nasz  projekt uruchomienia uzupełniających dualnych studiów magisterskich o profilu praktycznym "Ocena Technologii Medycznych" znalazł się na 19 pozycji załączonej listy rankingowej  wniosków ocenionych pozytywnie, otrzymując 95 punktów. 

Poniżej link do strony NCBiR;

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,6310,i...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>