Wykładowcy

 Wykładowcy DUO OTM

 

 

 

Prof. dr hab Tomasz Hermanowski

Kierownikiem Projektu DUO OTM  jest prof. dr hab. Tomasz Hermanowski, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej ds. kierunku  Ocena Technologii Medycznych – DUO OTM - dualne uzupełniające studia magisterskich o profilu praktycznym

Doświadczenie zawodowe:

 • Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. 
 • Kierownik międzynarodowego projektu badawczego "Finansowanie Jakości w Opiece Zdrowotnej - InterQuality".
 • Kierownik Projektu LeanOZ.
 • Wieloletni kierownik Zakładu Farmakoekonomiki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 • Założyciel i kierownik ponad dwudziestu edycji podyplomowego Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.
 • Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.
 • Kierownik projektu badawczego „Metody szacowania kosztów pośrednich choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność zawodową oraz wydajność pracy” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz międzynarodowego projektu badawczego „Finansowanie Jakości w Opiece Zdrowotnej – InterQuality” finansowanego ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. 
 • Polski delegat, Financial Rapporteur Management Committee COST Action IS1211: Cancer and Work Network (CANWON). 
 • W latach 1998-2000 członek Gabinetu Politycznego Wicepremiera, Ministra Finansów prof. dr hab. Leszka Balcerowicza.1998 - 2000. Pan Profesor doradzał w zakresie polityki lekowej i farmakoekonomiki, prywatyzacji sektora farmaceutycznego, międzynarodowego transferu technologii i międzynarodowych korporacji

Osiągnięcia:

 • Autor kilkudziesięciu publikacji i doniesień naukowych dotyczących zarządzania i ekonomiki zdrowia oraz przemysłu farmaceutycznego, analiz i raportów, współautor kilku książek z tego zakresu.
 • Stypendysta Fundacji Fulbrighta w Center of International Relations Harvard University oraz Harvard Business School. 

 

Mgr Anna Zawada 

Doświadczenie zawodowe:

 • absolwentka Wydz. Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskieg
 • absolwentka i wykładowca Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej
 • staż w zakresie oceny technologii medycznych w Peninsula Technology Assessment Group (PenTAG), Institute for Health Services Research, Peninsula College of Medicine and Dentistry, Exeter, UK,
 • główny specjalista, kierownik Działu Metodologii HTA i Oceny Jakości w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), wieloletni dyrektor Biura Obsługi Rady Przejrzystości i Rady ds. Taryfikacji AOTMiT, koordynatorka udziału AOTMiT w EUnetHTA Joint Actions oraz Advance-HTA, reprezentantka w ISPOR Europe HTA Roundtable, INAHTA, koordynatorka Zespołu ds. rewizji Wytycznych Oceny Technologii Medycznych ad. 2016 http://www.aotm.gov.pl/www/hta/wytyczne-hta-2/
 • pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uczestniczka projektów WUM finansowanych ze środków EU: InterQuality, JoC HTA, LeanOZ,
 • autorka raportu Cochrane Collaboration,
 • Associate Editor czasopisma International Journal of Technology Assessment in Health Care, recenzentka w licznych czasopismach specjalistycznych, w tym: BMJ, Health Policy, Heart, ViHRI, IJTAHC, IJHPM, oraz materiałów konferencyjnych ISPOR i HTAi
 • doświadczona redaktorka tekstów medycznych, 
 • członek Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego - polskiego oddziału ISPOR.


Osiągnięcia

 • Specjalizacja w zakresie analiz i ocen raportów HTA,
 • Doświadczenie w zakresie interpretacji i implementacji polityki zdrowotnej,
 • Edukatorka HTA (Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny),
 • Pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
 • Współautorka przeglądu systematycznego Cochrane. 
 • Współredaktorka polskiej edycji ISPOR Book of Terms w ramach członkostwa w Polskim Towarzystwie Farmakoekonomicznym

 

Zainteresowania badawcze:

 • ocena technologii medycznych
 • zdrowie publiczne
 • systemy opieki zdrowotnej
 • polityka zdrowotna
 • analiza nierówności i sprawiedliwości społecznej w systemach opieki zdrowotnej

 

>>> obejrzyj film promocyjny


 

Dr inż. Małgorzata Chmielewska

Adiunkt

Doświadczenie zawodowe:

 •  Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, autorka obronionej z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej.
 • Nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej - Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego.
 • Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia, Nauczyciel akademicki, dyrektor firmy doradczej, wieloletni menedżer w sektorze farmaceutycznym i medycznym, posiada doświadczenie m.in. w zarządzaniu siecią aptek.

Zainteresowania badawcze:

 • Ocena Technologii Medycznych w praktyce menedżera, Organizacja i Zarządzanie w sektorze zdrowia,  Komunikacja i Negocjacje,  Farmakoekonomika, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu; 
 • Udział w projektach naukowo - badawczych: międzynarodowy projekt badawczy 7PR UE „Finansowanie Jakości w Opieki Zdrowotnej InterQuality” – lider Trzeciego Pakietu Roboczego, projekt badawczy NCBR „Lean Management w Opiece Zdrowotnej” – Członek Komitetu Sterującego, projekt dydaktyczny NCBR „DUO OTM Ocena Technologii Medycznych” koordynator staży i praktyk zawodowych.

Kontakt: malgorzata.chmielewska@wum.edu.pl

 


 

Dr hab. Marcin Czech

Doświadczenie zawodowe:

 
 • W latach 2017-19 był wiceministrem zdrowia nadzorującym i współzarządzającym Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji oraz odpowiadającym za współpracę międzynarodową Polski w zakresie zdrowia. W resorcie opracował i wdrożył Politykę Lekową Państwa - dokument o charakterze strategicznym, który określa priorytety działań Rządu RP w zakresie gospodarowania lekami w latach 2018-2022.
 • Kierował pracami zespołu, który opracował ustawę o zawodzie farmaceuty, stworzył podstawy pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej, prowadził zmiany legislacyjne w prawie farmaceutycznym dotyczące m.in. e- recepty i badań klinicznych.
 • Rozszerzył wachlarz dostępnych w refundacji opcji terapeutycznych w onkologii, kardiologii, pediatrii (z uwzględnieniem chorób rzadkich, w tym SMA), w reumatologii, neurologii, pulmonologii, przy zachowaniu poziomu finansowania ze strony NFZ.
 • Zwiększył możliwości terapeutyczne dla seniorów, po raz pierwszy na listę apteczną wprowadził szczepionkę.
 • Kontrolował pracę Narodowego Instytutu Leków, który osiągnął wzrost wskaźników poziomu naukowego i uzyskał poprawę statusu finansowego .
 • Zacieśnił współpracę z wieloma międzynarodowymi instytucjami takimi jak Światowa Organizacja Zdrowia czy Bank Światowy, umocnił współpracę bilateralną, wsparł pracę grupy V4+ Fair and Affordable Pricing.
 • Jest profesorem Politechniki Warszawskiej, gdzie stworzył i prowadzi studia podyplomowe oraz Instytutu Matki i Dziecka, gdzie pełni rolę kierownika Zakładu Farmakoekonomiki. Współpracuje z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przez 9 lat pracował jako adiunkt w Zakładzie Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Z wykształcenia jest lekarzem, absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, posiada 2 specjalizacje: z epidemiologii oraz ze zdrowia publicznego. Ukończył program Master of Business Administration  (International MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w zakresie programu studiów doktoranckich w dziedzinie zarządzania, odbył staże i szkolenia zagraniczne m.in. w York University,  University of Liverpool  w Wielkiej Brytanii, McMaster University w Kanadzie.
 • Od 12 lat jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, pełniąc w przeszłości rolę Prezesa, a obecnie Prezesa- elekta tej organizacji. Aktywnie działa w międzynarodowym towarzystwie naukowym International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Jest członkiem założycielem oraz członkiem władz Polskiego Towarzystwa Opieki Koordynowanej. Brał udział w tworzeniu wytycznych oceny technologii medycznych AOTMiT.
 • Jest autorem ponad 250 prac i doniesień z dziedziny zarządzania, ekonomiki zdrowia, farmakoekonomiki i jakości życia, publikowanych zarówno czasopismach zagranicznych jak i polskich. Był promotorem ponad 120 prac magisterskich i dyplomowych, jest członkiem grup roboczych (m.in. Polskiej Akademii Nauk), rad redakcyjnych oraz naukowych czasopism specjalistycznych, pełni rolę recenzenta prac badawczych (m.in. jako ekspert Narodowego Centrum Nauki), prac doktorskich i książek, artykułów naukowych, brał udział w realizacji grantów naukowych m. in. pochodzących z Unii Europejskiej.
 • Pracował w międzynarodowym środowisku biznesowym i doradczym odpowiadając za kwestie związane ekonomiką zdrowia oraz Real World Evidence.Został uhonorowany nagrodami JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego, w tym nagrodą indywidualną naukową pierwszego stopnia, nagrodą JM Rektora Politechniki Warszawskiej za program edukacyjny oraz nagrodą „Best and Brightest” firmy PwC.

 
Dr hab. n. med. Dominik Golicki
 
Doświadczenie zawodowe:
 • Założyciel i współwłaścicielfirmy HealthQuest, zajmującej się konsultingiem w obszarze oceny technologii medycznych, współautorem ponad 120 raportów HTA. Pracuje jako adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM. 
 • Z wykształcenia jest lekarzem, absolwentem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada specjalizację ze Zdrowia Publicznego. Ukończył studia magisterskie na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Jest członkiem grupy EuroQol – organizacji non-profit opracowującej instrumenty do pomiaru jakości życia i użyteczności stanu zdrowia (m.in. kwestionariusz EQ-5D). Jest autorem polskiej waluacji i norm populacyjnych dla kwestionariuszy EQ-5D-3L oraz EQ-5D-5L. Uczestniczył w opracowaniu norm populacyjnych EQ-5D-5L w Bułgarii oraz Moskwie. Jako Honorary Professor Uniwersytetu Corvinus w Budapeszcie współuczestniczył w węgierskim badaniu waluacyjnym EQ-5D-5L.
 • W 2001 roku wstąpił do Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (PTFE), gdzie pełnił rolę Członka Zarządu w funkcji Sekretarza oraz Skarbnika, a także Przewodniczącego Sekcji Jakości Życia PTFE. Jest długoletnim członkiem International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR). Kilkukrotnie nagradzany za prace prezentowane na europejskich kongresach ISPOR. Pracował jako Research Review Committee Co-Chair kongresów ISPOR w Madrycie (2011) oraz Berlinie (2012). Współtworzył wytyczne HTA AOTMiT.
 • Autor ponad 90 publikacji, w tym 45 zindeksowanych w bazie MEDLINE. Jego prace cytowano ponad 1100 razy.  
 Anna Kordecka

Doświadczenie zawodowe:
 • Ekspert w dziedzinie oceny technologii medycznych i ekonomiki zdrowia. Od ponad 10 lat zajmuje się audytem analiz wchodzących w skład raportu HTA. Autor i współautor opracowań systemowych w ochronie zdrowia oraz analiz problemu decyzyjnego. Wspólnik w firmie HTA Audit oraz HTA Registry.
 • Aktywny szkoleniowiec w dziedzinach EBM, HTA, pricing w instytucjach publicznych (AOTMiT, NFZ, MZ) oraz w branży farmaceutycznej. Wykładowca studiów podyplomowych „HTA i EBM w Zarządzaniu w Ochronie Zdrowia” dla Projektu „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH)” organizowanych przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

 
 1 osoba, dziecko i zbliżenie
Dr Iga Lipska
 
Doświadczenie zawodowe:
 • Pełnomocnik Prezesa Funduszu ds. Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Absolwentka II wydziału lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Szkoły Głównej Handlowej, gdzie ukończyła Podyplomowe Studium Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej i Podyplomowe Studium Menedżerskie. Ponadto absolwentka Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii, gdzie obroniła doktorat z oceny technologii medycznych nowych leków
 • Pełnomocnik Prezesa Funduszu ds. Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Posiada doświadczenie w pracy w sektorze administracji publicznej związanej z ochroną zdrowia w Polsce (Mazowiecka Kasa Chorych, NFZ, AOTMiT, MZ), a także w pracy naukowo-doradczej w Wielkiej Brytanii oraz Holandii.
 • Zarządzała projektami finansowanymi ze środków unijnych (VITAPOL w NFZ oraz „Przejrzystość decyzji refundacyjnych” realizowany przez AOTMiT i MZ we współpracy z francuską agencją HAS oraz francuskim Ministerstwem Zdrowia). 
 • Zajmowała stanowiska eksperckie, a także menedżerskie różnego szczebla, kierując zespołami kilkunasto- i kilkudziesięcioosobowymi, w tym m.in. na stanowisku Dyrektora Wydziału Oceny Technologii Medycznych w AOTMiT, Dyrektora Departamentu Kontroli Centrali NFZ oraz Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ. Prowadziła także negocjacje cenowe z firmami farmaceutycznymi będąc przedstawicielem Ministra Zdrowia w Komisji Ekonomicznej.Ponadto brała udział w opracowywaniu pierwszych wytycznych oceny technologii medycznych w Polsce, jak i ich aktualizacji, a także w opracowaniu strategicznego dokumentu Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022 (przyjętym jako dokument rządowy). 
 • Obecnie jako Pełnomocnik Prezesa Funduszu ds. Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych kieruje pracami konsorcjum naukowo-badawczego projektu „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.Dr Lipska jest członkinią Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych powołaną przez Wojewodę Mazowieckiego, a także przedstawicielką Polski w międzynarodowym projekcie Fair and Affordable Pricing initiative (FAAP - wspólne negocjacje cenowe leków krajów grupy wyszehradzkiej) oraz w międzynarodowej sieci Pharmaceutical Pricing and Reimbursement information (PPRI) powołaną przez Ministra Zdrowia. 
 • Od wielu lat jest członkinią Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Health Technology Assessment International (HTAi), International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR). Jest także członkinią Rady Doradczej międzynarodowego projektu HTx Health Technology next generation prowadzonego przez holenderski Narodowy Instytut Zdrowia (ZINL) oraz Uniwersytet w Utrechcie (w ramach programu UE Horizon 2020) oraz członkinią Rady ThinkTanku GetReal przy brytyjeskiej agencji NICE. Od grudnia 2019 będzie współprzewodniczyła pracom HTA Roundtable Europe ISPOR na 3 letnią kadencję
 • Jest autorką i współautorką publikacji i doniesień z zakresu ochrony zdrowia, polityki lekowej, oceny technologii medycznych oraz dostępu do nowych innowacyjnych leków w Polsce, w Europie i na świecie.

 

 1 osoba, uśmiecha się, okulary, broda i zbliżenie

Dr hab. Michał Jakubczyk 

 • Michał Jakubczyk (dr hab., prof. SGH) pracuje w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). M wykształcenie ekonomiczne (mgr, dr i hab. w SGH) i matematyczne (lic w  Uniwersytecie Warszawskim). W ramach wyjazdów naukowych spędził rok w Center for Operations Research and Econometrics w Louvain-la-Neuve w Belgii (stypendium Marie-Curie) oraz semestr w Tippie College of Business, University of Iowa w Iowa City, Iowa, USA (stypendium Fulbright Senior Award), a dodatkowo krótkie staże w University of York, Wlk. Brytania, University of Glasgow, Wlk. Brytania, i University of Milano-Bicocca, Włochy.
 • zainteresowania naukowe M. Jakubczyka obejmują preferencje dotyczące zdrowia (między różnymi aspektami zdrowia ale także skłonność do płacenia za zdrowie), szczególnie w kontekście nieprecyzyjnego opisu tych preferencji. M. Jakubczyk opublikował liczne artykuły z obszaru wspomagania decyzji, ekonomii zdrowia i teorii decyzji w ogólności (m.in. w Annals of Operations Research, Central European Journal of Operations Research, Health Economics, Quality of Life Research, Value in Health, por. http://michaljakubczyk.pl).
 • Jest członkiem stowarzyszeń naukowych EuroQol Group oraz International Academy of Health Preference Research (IAHPR). Kierował zwycięską drużyną w ogólnoświatowym konkursie na modelowanie preferencji i wyborów w obszarze zdrowia, organizowanym przez IAHPR (http://iahpr.org/eq-dce-competition/). Jest docenianym wykładowcą, prowadzącym wykłady z obszaru analizy decyzji na poziomie licencjackim, magisterskim i MBA oraz szkolenia dla różnych instytucji (np. Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, firm prywatnych). Współkieruje programem MBA oferowanym wspólnie przez SGH i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dane kontaktowe: michal.jakubczyk@sgh.waw.pl.

Dr Mateusz Nikodem 

 • od ponad 10 lat odpowiada w Instytucie Arcana za rozwój metodyki w zakresie szeroko rozumianego modelowania matematycznego i statystycznego w ocenie technologii medycznych (HTA). Jego doświadczenie obejmuje zarówno warstwę naukową (jest autorem licznych publikacji) jak i programowanie i wdrażanie opracowanych procedur statystycznych w zespole analityków. Wielokrotnie podejmował rolę lidera projektów o innowacyjnym charakterze.
 • Specjalizuje się w metodach syntezy danych, w szczególności przypadkami złożonymi (meta-analizy pośrednie i sieciowe) lub kłopotliwymi (rzadkie zdarzenia). Zajmuje się też metodami niwelującymi wpływ czynników zaburzających (jak „matching adjusted indirect comparison”), badaniem związków między punktami końcowymi (czynniki ryzyka, walidacja surogatów), a także modelowaniem związanym z analizą przeżycia. Jest specjalistą w modelowaniu Bayesowskim.
 • Jest doświadczonym konsultantem i trenerem z zakresu metod statystycznych stosowanych w HTA, prowadził szereg warsztatów skierowanych głównie do przedstawicieli firm farmaceutycznych oraz instytucji publicznych związanych z oceną technologii medycznych.
 • Przez wiele lat współpracował z Wydziałem Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zarówno w charakterze współpracy naukowej (kombinatoryka, teoria grafów) jak i w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, głównie z matematyki dyskretnej, kombinatoryki, algebry i analizy matematycznej dla studentów matematyki, informatyki i innych kierunków inżynierskich.

Dr hab. n. med. Bartłomiej Szulczyk

Doświadczenie zawodowe:

 • Ukończył studia medyczne na Akademii Medycznej w Warszawie a następnie odbył studia doktoranckie na tej uczelni. Po otrzymaniu tytułu doktora nauk medycznych rozpoczął pracę na Akademii Medycznej w Warszawie.
 • Prowadzi dydaktykę ze wszystkich tematów z Fizjologii i Patofizjologii dla studentów Farmacji oraz Analityki Medycznej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla bloku fakultatywnego Farmacja Kliniczna.
 • Promotor kilku prac magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym WUM
 • Obecnie pracuje w Zakładzie Farmakodynamiki i Patofizjologii WUM

Zainteresowania badawcze:

 • Rozwinął metody rejestracji prądów i potencjałów w skrawkach kory mózgowej
 • Zajmuje się wpływem neurotransmiterów, leków oraz substancji eksperymentalnych przeciwdrgawkowych na parametry elektrofizjologiczne neuronów
 • Obecnie pracuje nad modulacją farmakologiczną krótkotrwałych aktywności epileptycznych w korze mózgowej
 • Autor licznych prac naukowych w międzynarodowych czasopismach
 •  Uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych