Rekrutacja 2019!

 

                         

 

    REKRUTACJA  2019/2020       

Szanowni Państwo- Rekrutacja ruszyła.
Już od dzisiaj zapraszamy do rejestrowania się w
>>> Internetowym Systemie Rekrutacyjnym WUM

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW - 9 września 2019r.

 

ETAPY REKRUTACJI:

 • Egzamin pisemny w formie testu predyspozycji analitycznych (etap I) odbędzie się 26 sierpnia 2019 r
 • Egzamin ustny (etap II) – rozmowa z Kandydatem będzie miał miejsce między 2 a 6 września 2019 r

 

>>> POBIERZ HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

ETAPY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:

 • Egzamin pisemny w formie testu predyspozycji analitycznych (etap I) odbędzie się 16 września 2019 r
 • Egzamin ustny (etap II) – rozmowa z Kandydatem będzie miał miejsce między 23 a 25 września 2019 r

 

>>> POBIERZ HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

 

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

Kandydatami mogą być absolwenci studiów I stopnia lub II stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku/ specjalności:

 • inżynieria biomedyczna, farmacja, medycyna, informatyka zdrowotna, zarządzanie opieką zdrowotną, zdrowie publiczne lub kierunki pokrewne takie jak: organizacja i ekonomika ochrony zdrowia, biotechnologia medyczna, analityka medyczna lub
 • statystyka lub kierunki pokrewne takie jak: matematyka, analiza danych, matematyka komputerowa, matematyka stosowana, matematyka w finansach, lub
 • ekonomia lub kierunki pokrewne takie jak: ekonometria, kierunek ekonomiczno-prawny, ekonomiczna analiza prawna, metody ilościowe w ekonomii.

 

PROFIL KANDYDATA:

 • Kandydaci powinni cechować się zdolnością myślenia analitycznego i podstawową umiejętnością posługiwania się narzędziami statystycznymi osiągniętymi w dotychczasowym toku kształcenia. 
 • Pożądana znajomość podstawowych pojęć stosowanych w publikacjach opisujących wyniki badań klinicznych, np. na podstawie informacji ze strony internetowej Europejskiej Akademii Pacjentów www.eupati.eu/pl/
 • Pożądana znajomość zasad działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, np. na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

 

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA REKRUTACJI:

 1) Etap I

Wstępny wybór kandydatów odbywać będzie się na podstawie sumy punktów (maksymalnie 25 pkt.), otrzymanych za:

 • średnią ocenę ze studiów
 • kryteria dodatkowe : punkty przyznawane za: referat lub plakat na konferencji naukowej, bądź publikację w czasopiśmie naukowym lub zawodowym

 Uwaga! Do obliczenia punktów za kryteria dodatkowe uwzględnia się co najwyżej 1 referat/plakat albo 1 publikację.

 • wynik testu predyspozycji analitycznych – egzamin sprawdza podstawowe umiejętności analitycznego myślenia.

 2) Etap II

 • znajomość systemu opieki zdrowotnej (maksymalnie 15 pkt.)
 • umiejętność czytania przez kandydata publikacji w języku angielskim dotyczącej wyników badania klinicznego i rozumienia treści przeczytanego tekstu. (maksymalnie 10 pkt.)

Kwalifikacja wszystkich kandydatów odbywa się wg rankingu punktów zdobytych na I i II etapie rekrutacji do wyczerpania limitu przyjęć.

 

Umowa studenta

Uprzejmie prosimy także o zapoznanie się z wzorem umowy : Umowa o zasadach finansowania opłat za studia realizowane w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Program UE Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dostępnej u dołu strony.

 

 

                                                                    Masz więcej pytań? Zachęcamy do kontaktu!
                                                                              
duo-otm@wum.edu.pl, tel 883 636 159